Дослідники літератури

Зайцева Катерина Валеріївна

Кандидат філологічних наук
Журналіст, Національна радіокомпанія України (НРКУ)

Катерина Зайцева:
"Українські студії літератури для дітей та юнацтва на початку ХХІ ст. помітно змінюють характер. Це пов’язано з розвитком вітчизняної дитячої літератури, значною кількістю перекладів та адаптацій зарубіжних творів, потребою переосмислити поетику текстів попередніх десятиліть, реакцією на запити інформаційного суспільства, зрештою, бажанням долучитися до надбань новітньої філології. Нині художній дитячий текст викликає науковий інтерес у контексті найрізноманітніших літературознавчих практик: наративної, інтертекстуальної, інтермедіальної, імагологічної, постколоніальної, мультикультурної, компаративної генології etc. Сама ж сучасна українська дитяча література витворює через наративну ідентичність концепт «дитини національної». Порівняльне вивчення національних літератур для дітей перехідної доби (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) показує, що маючи свою специфіку і завдання, дитяча література є складником національного літературного процесу; зберігаючи свої особливості/призначення, вона, за допомогою властивих методів і засобів художнього пізнання, відтворює рух літератури, її найприкметніші риси".

Теми наукового дослідження:

  • наративні моделі в сучасній прозі для дітей
  • наративна/культурна ідентичність української та білоруської прози для дітей
  • візуальна природа дитячої літератури: особливості оповіді (графічна проза, комікси, книжки-картинки)

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • компаративний аналіз національних літератур для дітей

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • теорія та історія літератури для дітей

Контекст дослідження:

  • літературознавчий
  • культурологічний
Освіта і наука

2011 р.

Закінчила магістратуру в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Літературна творчість та українська мова і література».

2014 р.

Закінчила аспірантуру на кафедрі теорії літератури, компаративістики та літературної творчості в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Зайцева К. Наратологічні аспекти дослідження сучасної дитячої літератури / Катерина Зайцева // Літературознавчі студії КНУ. – Вип. 35. – ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 220-225.

2. Зайцева К. Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства / Катерина Зайцева // Філологічні семінари. – Вип. 16. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 305-310.

3. Зайцева К. Поетика першого кохання у підлітковій прозі Степана Процюка / Катерина Зайцева // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. 4. – С. 307-314.

4. Зайцева К. Візуалізація сучасного «дитячого» тексту / Катерина Зайцева // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. Збірник наукових праць. – Вип. 10. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 155-162.

5. Зайцева К. Сучасні компаративні дослідження дитячої літератури в Україні / Катерина Зайцева // Літературознавчі студії КНУ. – Вип. 39. – Ч. 1. – ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 373-378.

6. Зайцева К. Інтерсеміотичний код дитячої літератури (на матеріалі «Класних коміксів») / Катерина Зайцева // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 3. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – С. 77- 82.

7. Зайцева К. Сучасна українська та білоруська дитяча література: літературно-критичний дискурс / Катерина Зайцева // Славянские народы и их культуры: традиция и современность: сб. науч. статей. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – С. 259-262.

8. Зайцева К. Сучасна українська та білоруська дитяча література як проблема компаративістики / Катерина Зайцева // Studia Ukrainica Posnaniensia. – Vol. II. – Poznań, 2014. – pp. 63-69.