Дослідники літератури

Островська Галина Олександрівна

Кандидат педагогічних наук
Доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчання Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Галина Островська:
"Вивчення курсу «Світова література» у ЗНЗ – велике досягнення України. Науковці і учителі-практики роблять усе, щоб прищепити дітям любов до читання та розширити їх уявлення про світовий літературний процес. Проте, насолода від прочитаного залежить не тільки від таланту письменника, а й готовності юних читачів до зустрічі з твором мистецтва, професійної майстерності педагогів, активної ролі батьків у залученні дітей до читання".

Теми наукового дослідження:

  • Професійна готовність педагогів до вивчення біографії та творів зарубіжних письменників

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • світова література для дітей

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • методика вивчення світової літератури

Контекст дослідження:

  • педагогічний
  • методичний
Освіта і наука

2004 р.

Захист кандидатської дисертації з теорії та методики навчання (зарубіжна література) на тему «Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас)»

Основне місце праці

Вчитель вищої категорії (13 років стажу), 3 роки роботи з студентами-філологами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 9 років роботи з учителями (Інститут післядипломної педагогічної освіти).

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Кохан Г.О. “Як безсмертя зоветься? Трава!” (До 180-річчя від дня народження У.Уітмена // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №5. – С.28, 37-38.

2. Островська (Кохан) Г.О. Від притчі до параболи. Що треба знати словеснику, який вивчає разом із старшокласниками твори Г.Гарсіа Маркеса, М.Булгакова, Г.Белля, Кобо Абе та ін., котрі називають параболічними. 11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №10. – С. 6-9.

3. Островська Г.О. Кого збираються виховувати наші колеги…//Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2000. – №11. – С.6.

4. Островська Г.О. Аналіз епічних творів параболічного типу як літературознавча і методична проблема /В кн.: Семантика мови і тексту. Збірник статей VІ Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 441-446.

5. Островська (Кохан) Г.О. Особливості сприйняття творів параболічного типу старшокласниками // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №6. – С.11-14.

6. Островська Г. Урахування жанрових особливостей творів параболічного типу в процесі шкільного вивчення роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» / В кн.: Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 108. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута. – 2001. – С. 61-68.

7. Кохан Г. О. «Неймовірний світ, у якому людину можна стерти так само, як слід крейди на шкільній дошці…» / За романом-параболою Кобо Абе «Жінка в пісках» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №7. – С. 47-52.

8. Кохан Г. О. Логічно-змістові співвіднесення різних рівнів оповіді як шлях проникнення у контекст роману-параболи У.Еко «Ім’я троянди» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – №7. – С. 31-35.

9. Кохан Г.О. Твори-параболи у літературі і живопису як результат історичних змін у свідомості людини ХХ століття // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – №6. – С. 52-53.

10. Островська Г.О. Інтертекстуальність як шлях проникнення у підтекст романів-парабол (на матеріалі літератури ХХ ст.) / В кн.: Семантика мови і тексту. Збірник статей VІІІ Міжнародної конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 388-391.

Островська Г.О. Принцип індивідуалізації навчання має стати пріоритетним в освіті // Вища освіта України. – 2004. – №4. – С. 142-143.

11. Островська Г.О. Теоретичні і методологічні аспекти вивчення епічних творів параболічного типу / В кн.: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць. – Випуск 8: Збірник пам’яті професора Василя Добоша. – Ужгород, 2005. – 480 с. – С. 421-428.

12. Островська Г.О. Навчити учнів сприйняття художніх категорій простору і часу /Островська Галина Олександрівна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний журнал. – 2005. – №6.- С.33-35.

13. Островська Г.О. Творча спадщина Сухомлинського та естетичне виховання учнів на уроках літератури /Островська Галина Олександрівна// Ученые записки. – 2005. – №3. – С. 57-58.

14. Островская Г.А. Проблемы эстетического воспитания учеников на уроках литературы /Островская Галина Александровна //Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины: сб. науч. работ. /Ред.кол. Л.А.Кудрявцева, Л.В.Вознюк и др. – К.: 2005. – 240 с., С. 110-113.

15. Островская Г.А. Розвиток асоціативності мислення учнів як умова поглиблення сприйняття творів параболічного типу / Островська Галина Олександрівна // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в Украине: сб. науч. работ / Ред.кол. Л.А.Кудрявцева, Е.А.Андрущенко и др.– К.: 2005. – 404 с., С.70-76.

16. Островська Г.О. Розвиваємо асоціативність мислення учнів на уроках літератури /Островська Галина Олександрівна // Джерела. – 2005. – №3-4 (43-44). – С.43-48.

17. Островская Г.А. Повышение профессионального мастерства педагога-филолога важная методическая проблема / Островская Галина Александровна // Русский язык, литература, культура в школе и вузе: научно-методический журнал. - 2005. - №6. - С.69-71.

18. Островська Г.О. Використання елементів компаративного аналізу при вивченні роману А.Камю “Чума” (на матеріалі повісті В.Шевчука “Мор”) / Островська Галина Олександрівна // Вісник Глухівського державного педагогічного університету: збірн. наук. праць./ Ред. кол. О.І.Курок, В.П.Зінченко та ін. серія “Пед. науки”. Випуск 7. - Глухів: ГДПУ, 2006, с.179-182.

19. Островська Г.О. От самоактуализации через диалог к формированию навыков самостоятельной работы и социализации личности в методике изучения литературы / Островская Галина Александровна // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сб. науч. работ / Ред. кол. Л. А. Кудрявцева, Л. В. Вознюк и др.- К.: 2006. - 522 с. - С. 179-182.

20. Островська Г.О. Самоактуалізація як основна складова формування в учнів навичок самостійної роботи у сучасній практиці вивчення літератури / Островська Галина Олександрівна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наук. праць / Ред.кол. О.Г.Мороз, Н.В.Гузій та ін. - Вип. 5 (15). - К.: НПУ, 2006. - 224 с. - С. 203-207.

21. Островська Г. Не про морок. Валерій Шевчук і Альбер Камю на уроці позакласного читання в 11 класі / Островська Галина // Українська мова та література, 41-43 (489-491), листопад 2006.- С.36-38.

22. Островська Г. Педагогічна культура учителя (етична складова) як фактор соціалізації особистості учня / Островська Галина // ІМІДЖ сучасного педагога. - 2006. - № 9-10. - С.59-61.

23. Островська Г. Актуальні проблеми формування комунікативної компетентності учнів на уроках літератури (аналіз досвіду впровадження інтеракцій у школі) / Островська Галина // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. / Ред. кол. Г.Г. Філіпчук, І.С.Руснак та ін. - Вип.338: Педагогіка та психологія. - Чернівці: Рута, 2007. - 208 с. - С.133-138.

24. Островська Г. Формування комунікативної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури як педагогічна проблема / Островська Галина //Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. О.Г.Мороз, Н.В.Гузій, (відповідальні редактори) та інші. - Вип.. 6 (16). - К.: НПУ, 2007. - 220 с. - С.203-206.

25. Храброва В.Е., Островская Г.А. Материалы к урокам литературы. 7 клаcc: методическое пособие в помощь учителю русского языка и литературы / Храброва Валерия Евгеньевна, Островская Галина Александровна / - Севастополь: Рибэст, 2007. - 116 с.

26. Островська Г.О. “Щоб відродити інтерес до читання / Островська Галина Олександрівна / - Освітянське слово. №16 (342), 3 червня, 2008 р. - С.1.

27. Островська Г.О. Культурологічний підхід до вивчення літератури в школі як методична проблема / Островська Галина Олександрівна // Зарубіжна література в школах України. - 2008.- № 10. - С.2-4.

28. Островская Г.А. Составные готовности педагога к формированию коммуникативной компетентности у учащихся / Островская Галина Александровна / Материалы докладов межнародной научно-практической конференции «Вторые Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения» (г. Севастополь, 22-25 мая 2008 г.). - Севастополь: Рибэст, 2008.  500 с.  С.74-79.

29. Островська Г.О. Вплив професійної етики вчителя на соціалізацію особистості учня //Джерела - 2008. - №3-4. - С.40-45

30. Островська Г.О. Науково-методичне забезпечення профільного навчання (вивчення життя та творчості письменника в профільних классах) / Островська Галина Олександрівна // Обрії. - 2008. - №2. - С.87-89

31. Островська Г.О. Організація профільного навчання / Островська Галина Олександрівна / - Освітянське слово, 29 грудня 2008, №34, - С.3

32. Островська Г.О. Принцип діалогічного вивчення літератури як мистецтва слова / Островська Галина Олександрівна // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс / Матеріали науково-практичної конференції “Дитина читає...” в рамках книжкової виставки-ярмарку “Форум видавців - дітям” (м.Львів, 8-10 травня 2008 р.) / Ред. кол. Л.Ф.Мірошниченко, М.Г.Жулинський та ін.- Київ-Львів. - 2008.- 160 с.- с.108-115.

33. Островська Г.О. “Письменники народжені, щоби втручатися” (Мистецтво художнього слова проти війни. 7 клас) / Островська Галина Олександрівна // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - №1. - С.26-29.

34. Островская Г.А. Проблема изучения биографии писателя в методике преподавания литературы. / Островская Галина Александровна /. // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сб. науч. тр. / Ред. кол. Е.П.Голобородько, Л.В.Вознюк и др., под общ. ред. Л.А.Кудрявцевой. - К., 2009. - 442 с. - С.432-436.

35. Островська Г.О. Логічно-змістовий аналіз проблеми вивчення біографічних відомостей про письменника та його творчості у шкільному курсі “Зарубіжна література” / Островська Галина Олександрівна // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - №2. - С. 7-9.

36. Островська Г.О. Епістолярна спадщина письменника як джерело вивчення його творчості / Островська Галина Олександрівна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний журнал. – 2009. – №3.- С.27-28.

37. Островська Г.О. Реалізація принципу діалогічності під час вивчення життя та творчості письменника / Островська Галина Олександрівна // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - №3. - С.16-21.

38. Островская Г.А. Стремиться к добру, не смотря на всю жестокость окружающего мира. Уроки по изучению творчества О’Генри / Островская Галина Александровна // Русская словесность в школах Украины: научно-методический журнал. - 2009. - № 1. - С.30-33.

39. Островська Г.О., Храброва В.Є. Зарубіжна література. 7 клас: книжка для вчителя: навчально-методичне видання / Островська Галина Олександрівна, Храброва Валерія Євгенівна / - Тернопіль: Мандрівець. - 2009.- 424 с. (Методична школа Лесі Мірошниченко)

40. Островська Г.О. Доля митця у краєзнавчому вимірі / Островська Галина Олександрівна / Освітянське слово, №29-30, 10 листопада, 2009.- С.4.

41. Островська Г.О., Козленко Я.В. Сучасна методика викладання зарубіжної літератури: навчально-методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи слухачів курсів (професійний змістовий модуль 8, інваріантна складова) /Островська Галина Олександрівна, Козленко Ярослава Василівна / - Івано-Франківськ, 2009.- 41 с.

42. Островська Г.О. Чи відродимо читання в Україні? / Островська Галина Олександрівна // Освітянське слово. - №31-32, 3 грудня 2009. - С.4,6.

43. Островская Г.А. Философские основы школьного изучения биографии писателя. / ІІІ Международные Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения: сборник научных работ. - Том 1. - Севастополь: “Гит пак”, 2009. 448 с. - с. 391-398.

44. Островська Г.О. Біографія письменника як предмет дослідження // Методика. Досвід. Пошук. Проблеми вивчення шкільних курсів мови та літератури: Науково-методичний збірник.- Випуск ХІ. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. - 239. - С.75-82.

45. Островська Г.О Роль родини і учителя літератури у формуванні готовності юного читача до діалогу з мистецтвом художнього слова // Джерела. – 2009. – №3-4. – С. 46-52.

46. Островська Г.О. Чи відродимо читання в Україні? // Освітянське слово. - №1-2, 22 січня 2010. - С.7.

47. Островська Г.О. Зробити читання потребою, а не необхідністю // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: науково-методичний журнал. – 2010. – №2.- С.7-8.

48. Островська Г.О. Чехов і світова література //Освітянське слово. – №21-22, 17 червня 2010. – С.4.

49. Островська Г.О. «Література. Діти. Час», або пошук шляхів вирішення проблеми відродження читання в Україні // Освітянське слово. – №21-22, 17 червня 2010. – С.4.

50. Островська Г.О. М. Алданов про О. Бальзака: “В нього мистецтво і життя були неподільні” (про вивчення творчості письменника у тісному зв’язку з його біографією) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2010. - №9. - С.21-25.

51. Островська Г.О. Принцип домінанти режисури уроку вивчення біографії та творчості письменника // А.П.Чехов та світова культура: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження А.П.Чехова. - Луцьк, 2010. - 224 с.

52. Храброва В., Островская Г., Дашкова Е. Путешествие в страну литературию. Иллюстрированная тетрадь по формированию образной картины мира (5 кл.) - Севастополь: ГИТ ПАК, 2010 – 74 с.

53. Островська Г.О., Храброва В.Є. Формувати вищі цінності людського життя (урок-діалог в рамках «круглого столу» за віршем Р.Кіплінга «Якщо…» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - №4. - С.26-28.

54. Островська Г.О. Взаємопов’язане вивчення учнями життєвого та творчого шляху письменника //Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. ― Тернопіль: Навчальна книга ― Богдан, 2011. ― 192 с. ― С. 143-147.

55. Островская Г. Компетентностный подход к изучению жизнедеятельности писателя в общеобразовательной школе // Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: сб. науч. тр. / Ред. кол. Е.П.Голобородько, Л.В.Вознюк и др., под общ. ред. Л.А.Кудрявцевой. - К., 2011. - 512 с. - С.491-494.

56. Островська Г.О. Формування життєвих компетентностей учнів 5-11 класів на уроках світової літератури // Формування життєво компетентної особистості: тенденції та перспективи. Матеріали обласної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 28-29 квітня 2011 року) Упорядники: Фляк О.О., Риндич О.М. ― Івано-Франківськ: ОІППО, 2011 ― 154 с. ― С.51-55.

57. Островська Г.О. Філософсько-художній синтез середньовічної культури у поемі “Божественна комедія” Данте, її алегоричний зміст (матеріали до вивчення творчості Данте) // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - №11 ― С.34-37.

58. Храброва В., Островская Г., Дашкова Е. Я – гражданин страны Литературии: Иллюстрированная тетрадь по формированию образной картины мира (6 кл.) - Севастополь: ГИТ ПАК, 2011 – 98 с.

59. Храброва В., Островская Г., Дашкова Е. Тайны страны Литературии: Иллюстрированная тетрадь по формированию образной картины мира (7 кл.) - Севастополь: ГИТ ПАК, 2011 – 98 с.

60. Островська Г. Діалог мистецтв на уроці: методичні рекомендації учителю літератури //Сучасний урок світової літератури: діалогічний підхід. Навчально-методичні матеріали для учителя світової літератури / За заг. ред. Островської Г.О., Козленко Я.В. У 2-х ч. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – Ч1. – 92 с.

61. Островська Г. Культурологічна змістова лінія: теорія і практика // Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: зб. Наук.-метод. Матеріалів /Упор. Н.Уманців, Я.Козленко, С.Худецька, наук. редактор О.Мариновська. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2012. – 270 с., с.165-170.

62. Островська Г., Козленко Я. Передовий педагогічний досвід С.Фургаліяк «Реалізація культурологічного підходу до вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах» // Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: зб. Наук.-метод. Матеріалів /Упор. Н.Уманців, Я.Козленко, С.Худецька, наук. редактор О.Мариновська. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2012. – 270 с., с.178-181.

63. Островська Г. Діапазон можливостей аксіологічного підходу до вивчення життя та творчості зарубіжного письменника // Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 3. ― Тернопіль: Навчальна книга ― Богдан, 2012. ― 108 с. ― С. 98-102.

64. Островская Г. Аксиологический подход к изучению жизни и творчества зарубежного списателя // Горизонты образования. Психология. Педагогика: Научно-методический журнал – Севастополь: Рибэст. – 2012. – №3 (36). – Т.3. – С.51-56.