Дослідники літератури

Кизилова Віталіна Володимирівна

Доктор філологічних наук
Доцент, професор кафедри філологічних дисциплін Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Теми наукового дослідження:

 • Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття
 • Жанрово-стильові тенденції сучасної літератури для і про дітей

Об'єкт наукових зацікавлень:

 • українська проза для і про дітей

Напрям досліджень літератури для дітей:

 • історія літератури для дітей

Контекст дослідження:

 • літературознавчий

Авторка:

 • Докторської дисертації «Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття» (10.01.01 – українська література)
 • Монографії «Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття» (Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 400 с.)
 • Підручника з грифом МОН «Дитяча українська література» (підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В. В. Кизилова, В. Ф. Пушко. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2008. – 296 с.)

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

 1. Кизилова В. В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття : дис. … д-ра филол. наук : 10. 01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2014. – 427 с.

 2. Кизилова В. В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 „Українська література“ / Кизилова Віталіна Володимирівна. ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – 40 с.

 3. Кизилова В. В. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття : монографія / В. В. Кизилова ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 400 с.


  Рецензії:

  Васьків М. Про дитячу літературу по-дорослому / Микола Васьків // Слово і Час. – 2014. – № 5. – С. 104–106.

  Астаф’єв О. Повів наукового модерну / Олександр Астаф’єв // Мандрівець. – 2014. – № 1 (109). – С. 80–81. 

  Пушко В. Одивнений світ дитинства / Віра Пушко // Укр. л-ра. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 2. – С. 44–45.

 4. Кизилова В. В. Роман як духовно-естетична цілісність та культурно-історичний код / В. В. Кизилова // Вісн. Київ. міжнар. ун-ту. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 223–232. (Літературознавчі студії).

 5. Кизилова В. В. Дитяча література: стан. Проблеми. Перспективи / В. В. Кизилова // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2006. – № 10 (105). – С. 58–61.

 6. Кизилова В. В. Жанрова специфіка літературної казки. До історії питання / В. В. Кизилова // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2007. – № 22 (138). – Ч. 2. – С. 66–70.

 7. Кизилова В. Антимілітарна спрямованість української прози для дітей та юнацтва ІІ половини ХХ століття (на матеріалі творчості Григора Тютюнника) / Віталіна Кизилова // Бахмут. шлях. – 2010. – № 3/4. – С. 180–184.

 8. Кизилова В. Жанрові різновиди української літературної анімалістичної казки другої половини ХХ століття / Віталіна Кизилова // Бахмут. шлях. – 2011. – № 3/4. – С. 155–162.

 9. Кизилова В. В. Автобіографічна проза в системі жанрів української літератури для дітей та юнацтва ІІ половини ХХ століття (на матеріалі повісті А. Дімарова „На коні й під конем”) / В. В. Кизилова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. „Лінгвістика і літературознавство” : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ, 2012. – Вип. ХХV. – С. 271–279.

 10. Кизилова В. Казка як елемент основного тексту в повісті Б. Харчука „Горохове чудо” / В. Кизилова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2012. – Вип. 18. – С. 34–45.

 11. Кизилова В. В. „Країна Сонячних зайчиків” В. Нестайка. Формат взаємодії повістевого й казкового жанрів / В. В. Кизилова // Вісн. Луган. нац.ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2012. – № 12 (247). – С. 38–49.

 12. Кизилова В. Література для дітей та юнацтва: художня специфіка, тенденції інтерпретації / В. Кизилова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – Донецьк, 2012. – Вип. 17. – С. 10–19.

 13. Кизилова В. В. Література для дітей та юнацтва як поліінтерпретаційний феномен / В. В. Кизилова // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2012. – № 3 (238). – С. 21–30.

 14. Кизилова В. В. Своєрідність моделювання казкового світу у творах І. Жиленко для дітей / В. В. Кизилова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2012. – № 3. – С. 110–114.

 15. Кизилова В. Українська літературна казка ІІ пол. ХХ ст. у системі фантастичних жанрів / В. Кизилова // Літературознавчі студії. – К., 2012. – Вип. 35. – С. 277–283.

 16. Кизилова В. Філософсько-притчева модальність казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки „Панна квітів”) / Віталіна Кизилова // Мандрівець. – 2012. – № 1. – С. 51–55.

 17. Кизилова В. Християнсько-релігійний дискурс української прозової літературної казки другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Віталіна Кизилова // Мандрівець. – 2012. – № 5. – С. 53–56.

 18. Кизилова В. Жанрова своєрідність пригодницько-історичної повісті Б. Комара „Векша” / Віталіна Кизилова // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2013. – Вип. 38. – С. 128–136.

 19. Кизилова В. В. Жанровое своеобразие приключенческо-детективной повести А. Кокотюхи „Охота на Золотой кубок” / В. В. Кизилова // Весн. Гродзен. дзярж. ўн-та імя Янкі Купалы. Сер. 3 : Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 2 (156). – С. 22–27.

 20. Кизилова В. В. Ігровий стиль як засіб актуалізації іронічного бачення дійсності у пригодницько-фантастичній повісті Ксенії Ковальської „Канікули прибульців із Салатти” / В. В. Кизилова // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2013. – № 4 (263). – С. 127–136.

 21. Кизилова В. Казка, байка, новела. Особливості міжжанрової взаємодії у творчості письменників ІІ половини ХХ століття / В. Кизилова // Літературознавчі студії. – К., 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 394–400.

 22. Кизилова В. В. Особливості інтерпретації теми школи в сучасній прозі для підлітків (на прикладі роману В. Бердта „Мій друг Юрко Циркуль та інші”) / В. В. Кизилова // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 76–84.

 23. Кизилова В. „Повість для дівчаток” у літературі для дітей та юнацтва ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ століття: специфіка моделювання образів / Віталіна Кизилова // Слово і Час. – 2013. – № 5. – С. 70–76.

 24. Кизилова В. Своєрідність розкриття авторських світоглядних переконань у фантастичній повісті А. Дімарова „Друга планета” / В. Кизилова // Бахмут. шлях. – 2013. – № 1/2. – С. 172–176.

 25. Кизилова В. Специфіка казково-фантастичного моделювання світу в повісті-легенді Б. Харчука „Планетник” / Віталіна Кизилова // Българска украинистика. – София, 2013. – Брой 3. – С. 20–28.

 26. Кизилова В. В. Стилевые особенности творчества Всеволода Нестайко (на материале приключенческо-школьных повестей „Тореадоры из Васюковки”, „Единица с обманом”) / В. В. Кизилова // Оралдың ғылым жаршысы : педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки. – 2013. – № 22 (70). – С. 151–158.

 27. Кизилова В. В. Тема школи в автобіографічних повістях ІІ пол. ХХ ст. про дітей: Гр. Тютюнник, А. Дімаров, В. Близнець / В. В. Кизилова // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2013. – № 22 (281). – С. 143–152.

 28. Kyzylova V. Communicative paradigm of cape-and-dagger fiction novels for children and youth / Vitalina Kyzylova // European Applied Sciences. – 2013. – № 1/2. – Р. 18–21.

 29. Kyzylova V. The parable basis of Emma Andijewska’s fairy-tales / V. Kyzylova // Nauka i Studia: рedagogiczne nauki. Psychologia i socjologia. Filologiczne nauki. – 2013. – № 11 (79). – P. 114–120.

 30. Кизилова В. В. Естетичні реалії сучасної дитячої літератури. Регіональний зріз проблеми / В. В. Кизилова // Слобожанщина: літературний вимір : зб. наук. пр. – Луганськ, 2003. – С. 206–213.

 31. Кизилова В. Повість-легенда Б. Харчука „Планетник”: до проблеми авторської побудови й читацького сприйняття тексту / В. Кизилова // Літературний процес: структурно-семіотичні площини : матеріали Всеукр. наук. конф. (6 – 7 квіт. 2012 р.). – К., 2013. – С. 85–88.

 32. Кизилова В. Специфіка хронотопу пригодницько-історичної повісті В. Рутківського „Сторожова застава” / В. Кизилова // Література. Діти. Час : вісн. Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Рівне, 2013. – Вип. 4. – С. 63–69.

 33. Кизилова В. Творчість Івана Світличного для дітей / В. Кизилова // Наук. зб. до 80-річчя з дня народження Івана Світличного. – Луганськ, 2010. – С. 35–39.

 34. Кизилова В. Луганщина: література для дітей та юнацтва [Електронний ресурс] / В. Кизилова. – Режим доступу : www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/172. – Назва з екрана. – Дата звернення: 15.11.13.

 35. Кизилова В. З ювілеєм, „Весела абетко”! [Електронний ресурс] / Віталіна Кизилова. – Режим доступу : svitlytsia.crimea.ua/index.php. – Назва з екрана. – Дата звернення: 25.12.13.