Дослідники літератури

Качак Тетяна Богданівна

Голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва
Кандидат філологічних наук
Доцент кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Лауреат в номінації «Молодий вчений року» (2012 р.)
Член журі першої української недержавної премії для автора найкращої сучасної україномовної книги для дітей «Великий Їжак» (2012 р.)

Тетяна Качак:
"Література для дітей та юнацтва – цікавий об’єкт дослідження як для літературознавців, так і для педагогів, психологів, соціологів, видавців. На часі не тільки розвиток теорії, а й осмислення історичної еволюції традицій та домінування тенденцій, формування канону сучасної літератури для дітей. Актуальною залишається критика текстів, адресованих дітям. Бо саме рецензії, відгуки, есе є тими мобільними жанрами, що здатні охопити ширше коло читачів і сприяти розвитку читацької культури і «читацької свідомості» суспільства.
Дуже багато питань щодо специфіки та аналізу літератури для дітей залишаються поза увагою, але поява статей, наукових студій, розвідок, рецензій, оглядів книг свідчать про позитивні зрушення у цій галузі.
Маємо надію, що спільними зусиллями дослідників не тільки зможемо вибудувати цілісне уявлення про літературу для дітей та юнацтва як феномен, а й запропонувати актуальні підходи та методи її теоретичного осмислення, забезпечити повноцінну критичну рецепцію."

Теми наукового дослідження:

 • Художні особливості сучасної української прози для дітей та юнацтва,
 • Літературна освіта та дитяче читання.

Об'єкт наукових зацікавлень:

 • українська та зарубіжна література для дітей;
 • компаративний аналіз національних літератур для дітей.

Напрям досліджень літератури для дітей:

 • теорія, історія та критика літератури для дітей.

Контекст дослідження:

 • літературознавчий
 • педагогічний.

Авторка:

 • монографії «Художні особливості жіночої прози 80-90-х років ХХст.»,
 • збірника наукових та науково-методичних статей «Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти»,
 • підручника "Зарубіжна література для дітей" (у співавторстві),
 • навчально-методичних посібників для студентів
  «Актуальні проблеми сучасної української літератури»,
  «Літературна освіта молодших школярів»,
 • численних публікацій літературознавчого, науково-методичного та літературно-критичного характеру у фахових та періодичних виданнях, збірниках матеріалів конференцій, вісниках «Література. Діти. Час».

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

Наукові статті у фахових виданнях

2014

1. Качак Т. Дорога між степом і морем / Т. Качак // Кур’єк Кривбасу. – 2014. - № 299 – 300 – 301 (жовтень-листопад-грудень). – С. 275 – 278.

2. Качак Т. Література для дітей та юнацтва у 20-х роках ХХ століття / Т. Качак // Дивослово. – 2014. – листопад № 11 (692). – С. 46-53

3. Качак Т. Модель художньої репрезентації дискурсу дитинства у біографічних та автобіографічних творах для дітей / Т. Б. Качак // Біографія як текст: матеріали ХІ Міжнародної поетикологічної конференції (16-17 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2014. – 137 с. – С. 56 - 57

4. Kachak T. The Landscapes of Childhood: a Place and Space in Modern Ukrainian Literature for Children // Antropologia krajobrazu: obraz – zmysły – pamięć. Międzynarodowa konferencja naukowa. Gniezno, Instytut Kultury Europejskiej UAM (25-27 września 2014): Program konferencji. Księga abstraktów. – С. 11

5. Качак Т. Б. Казкові мотиви та сюжети у сучасній українській прозі для дітей / Т. Качак // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа: матеріали Міжнародної наукової конференції (25-26 вересня 2014 р.) зб. / [ред..-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – 167 с. – С. 63-65.

6. Качак Т. Б. Подолання тематичних табу у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: постколоніальна практика / Т. Б. Качак // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.228. Т. 240. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – 104 с. – С. 51 – 58.

7. Качак Т. Б. Інтерпретація проблеми насилля у сучасній літературі для дітей: авторська позиція та читацька рецепція // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Вид-во «Стереоарт», 2014. – C. 183-185.

8. Качак Т. Тема втраченого дитинства у сучасній прозі для дітей та юнацтва (на матеріалі автобіографічної прози В. Рутківського) / Т. Качак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2013 – 2014. – Вип. 40 – 41. – С. 113 – 119.

9. Качак Т. Б. Поетика текстів для дітей Оксани Думанської / Т. Б. Качак // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – С. 144 – 149

10. Качак Т. Б. Сімейне читання як один із аспектів родинного виховання / Т. Б. Качак // Мирослав Гнатович Стельмахович – видатний український педагог: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 червня 2014 року, м. івано-Франківськ. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 74-77.

2013

11. Качак Т. Б. Література для дітей і дитяче читання у контексті сучасної літературної освіти: збірник науково-методичних статей / Т. Б. Качак. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013 – 132 с.

12.Качак Т. Літературна освіта в Україні: промоція дитячої книги і читання / Тетяна Качак // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне: Дятлик М., 2013. – С. 239 – 246.

13.Качак Т. Б. Художні особливості історичної прози для дітей і підлітків Володимира Рутківського // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «НАІР», 2013. – С. 7-12.

14. Качак Т. Література для дітей і про дітей як об’єкт наукового дослідження Богдани Салюк (рец.: Салюк Б. А. Perpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника : монографія / Богдана Салюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 216 с.) [Електронний ресурс] / Т. Качак. – Режим доступу до статті: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/203

15. Качак Т. Б. Література для дітей на Прикарпатті. Продовження [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/177

16. Качак Т. Б. Література для дітей на Прикарпатті [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/167

17. Тетяна Качак. "Дитина і книгочитання" у сучасному світі знань: актуальні проблеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.urccyl.com.ua/index.php

18. Качак Т. Б. Світ дитини у книжковій палітурці (Огляд книг видавництва «Світ дитини») [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/197

2012

19.Качак Тетяна. Традиції історико-літературних епох у сучасній українській літературі для дітей / Тетяна качак // Време и история в славянските езици, літератури и культури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Том ІІ. Литературознание. Фолклор.София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2012. – С. 71-78.

20.Качак Т. Б. Інтерпретаційні аспекти художніх текстів для дітей / Тетяна Качак // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб.наук.праць (філолог.науки): № 4 / редкол.: Бондарева О. Є., Борисенко К. Г., Буніятова І. Р. [та ін..]. – К.: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 62 – 65.

21.Качак Т. Ключові питання теоретичного осмислення літератури для підлітків через призму читацької рецепції / Тетяна Качак // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «ТУР-ІНТЕЛЕКТ», 2012. – С. 242 – 253.

22.Качак Т. Б. Підготовка студентів спеціальності «Початкове навчання» до реалізації мети, змісту, завдань літературної освіти в початковій школі / Т. Б. Качак // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім.П.Тичини. – умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 6. – Частина 3. – С. 30-35

23. Качак Т. Б. Творчість як наближення до істини (про творчість для дітей Ніни Бічуї) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/130

24. Качак Т. Б. Історико-художня проза Володимира Рутківського — феномен у сучасній українській літературі для дітей та юнацтва [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/103

25. Качак Т. Б. Про комп’ютерний Вірус, мандри і дитинство…(рецензія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/72

26.Качак Тетяна. Дискурс дитинства у творах Василя Стефаника: рецептивно-естетичний аспект // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Вип. 34-35. – С. 61-68

2011

27. Качак Т. Б. Французька поезія для дітей в українських перекладах / Т. Б. Качак // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С . 29 – 34 .

28. Качак Т. Б. Інтерпретаційні аспекти художніх текстів для дітей // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 3. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С . 14 – 19.

29. Качак Т. Б. Комунікація дитини і світу в художньо-біографічній прозі для дітей (На матеріалі книги “Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур, Чарлі Чапліна») / Тетяна Качак // Акутальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей; [гол.ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХVІ. Ч. І. – С. 193 – 201.

30. Качак Т. Ключові питання теоретичного осмислення літератури для підлітків через призму читацької рецепції / Тетяна Качак // Формування мовної особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри філології та методики початкової освіти: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: ПП «ТУР-ІНТЕЛЕКТ», 2012. – С. 242 – 253.

31. Качак Т. Б. Сучасна українська проза для дітей: жанровий аспект // Детская литература в культурном пространстве современности: образы, проблемы, жанры: Мат-лы междунар. науч.-теорет. Конф. – Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. – 124 с. – С. 33 – 38.

32. Качак Т. Особливості вивчення літератури для дітей у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи / Тетяна Качак // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім.П.Тичини. – умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 4. – Частина 1. – С. 25-30.

33. Качак Т. Б. Сучасні художньо-біографічні оповідання для дітей: особливості поетики / Т. Качак // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. - № 19 (230). – С. 91-95.

34. Качак Т. Б. Зарубіжна дитяча література: основні аспекти вивчення // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – С . 125 – 131.

2010

35. Качак Тетяна. "Література. Діти. Час - 2010" – проект Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва / Т. Качак. // Українська мова та література: Всеукраїнська газета для вчителів. - Київ : Шкільний світ. – С. 12 – 14

36. Качак Т. Б. Жанр художньої біографії у сучасній літературі для дітей (на матеріалі книжки "Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла- Ґустава Юнґа, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну" із серії "Життя видатних дітей") // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2010. Вип. 27-28. – С. 221-227/

37. Качак Т. Б. Розгортання міських топосів у зарубіжній дитячій літературі (на матеріалі роману Муні Вітчер "Ніна – дівчинка планети Шостого Місяця") // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст./ гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІV. – С. 189 – 197.

38. Качак Т. Б. Методика аналізу художніх текстів у процесі вивчення курсу "Зарубіжна дитяча література": проблеми і перспективи // Викладання зарубіжної літератури: Проблеми та досягнення. Султанівські читання: Збірник статей. / Відп. Ред.. В. Г. Матвіїшин. – Івано-Франківськ, 2010. - Випуск 1. – С. 48-57

2009

39. Качак Т. Сучасна українська дитяча література: аспекти гендерної інтерпретації. // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст./ Відп. Ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2009. – Вип.. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 424 – 435.

40. Качак Т., Круль Л. Зарубіжна дитяча література: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. – 92с.

41. Качак Т. "Можливості застосування мультимедійних технологій у процесі викладання дисципліни "Дитяча література" для студентів педагогічних спеціальностей" // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. – Додаток 4, том VІ (18) – тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Видавництво "Гнозис", 2009. – С. 201-207

Підручники і посібники

1. Качак Т. Б., Зарубіжна література для дітей: підручник / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – К.: Академвидав, 2014. – 416 с

2. Качак Т.Б., Круль Л.М. Дитяча література. Навчально-методичний посібник. –Івано-Франківськ: Тіповіт, 2014. – 236с.

3. Качак Т. Круль Л. Дитяча зарубіжна література. Методичні рекомендації до практичних занять. – Івано-Франківськ, 2013.- 48 с.

4. Качак Т. Б. , Круль Л. М. Дитяча література: Методичні рекомендації до практичних занять. 2-ге вид., переробл. і доп. – Івано-Франківськ, 2013.- 48 с.

5. Круль Л. М., Качак Т. Б. Література іноземною мовою для дітей дошкільного віку: Методичні рекомендації до практичних занять. – Івано-Франківськ, 2012. – 32 с.

6. Качак Т. Б. Літературна освіта молодших школярів: Навчально-методичний посібник. – Ів.-Франківськ, 2011. – 44с.

7. Круль Л. М., Качак Т. Б. Дитяча література: Методичні рекомендації до практичних занять. – Івано-Франківськ, 2011. – 40 с.

8. Качак Т. Методика викладання української мови: Матеріали лекційних тем (підготовка до державного іспиту). – Івано-Франківськ, 2010. – 47 с.

9. Качак Т. Актуальні проблеми сучасної української літератури: навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. – 100с.

10. Качак Т., Круль Л. Зарубіжна дитяча література: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. – 92с.

11. Качак Т. Б., Круль Л. М. Сучасна зарубіжна література: Навчально-методичний посібник. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2008. - 100 с.

Монографія

Тебешевська-Качак Т. Б. Художні особливості жіночої прози 80-90-х років ХХст. Монографія. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. -192 с.

Інші публікації

1. Качак Т. Творчість Ольги Кобилянської і Марії Матіос у контексті української жіночої літературної традиції / Т. Б. Качак. – // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 545-546. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць Чернівці, 2011. – С. 155-160.

2. Качак Тетяна.Сучасна польська поезія: гендерні особливості прочитання і перекладу (на матеріалі перекладу поезій Віслави Шимборської Олесем Гордоном та Яриною Сенчишин) / Тетяна Качак // Віршознавчі студії : Збірник наукових праць конференції "Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть. Здобутки і перспективи розвитку" / Упорядники Н. В. Костенко, Я. В. Ходаківська. – К., 2010. – С. 243 – 252.

3. Качак Т. Б. Підвищення рівня літературної компетенції майбутніх вчителів початкових класів: інноваційні підходи // Вища освіта України. – Додаток 4, том ІІІ (21) – Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К.: Видавництво "Гнозис", 2010. – С. 248-256

4. Качак Т. Б. Поетика прози Марії Матіос та українських письменниць кінця ХХ – початку ХХІ століття: дотичні аспекти // Вісник Харківського національного університету ім.. В. Н. Каразіна. Мовознавство. Літературознавство. – № 910. Частина ІІ. – Харків, 2010.– С. 251-256

5. Качак Т. Метод проектів у процесі викладання філологічних дисциплін для студентів педагогічних спеціальностей // Інформаційний бюлетень кафедри філології і методики початкової освіти. – Івано-Франківськ, 2010. - № 5. – С. 137-147

6. Качак Т. Проза Оксани Забужко у контексті жіночої літературної традиції (на матеріалі роману "Музей покинутих секретів") // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін: Зб. Наукових статей / за заг. ред. д. пед. наук., професора Соколової І. В – Т. ІІ. Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – Маріуполь, 2010. – 460с. – С. 56-60.

7. Качак Тетяна. Оповідання "Товаришки" Олени Пчілки: зразок жіночого письма чи феміноцентричний текст? // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2009-2010. Вип. 23-24. – С. 49-56

8.Качак Т. Поетика символу як елемент інтерпретації оповідань Хорхе Луїса Борхеса // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 22-24 квітня 2009р.: За заг.ред. А. Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2009. – 473с. – С. 36-39.

9. Качак Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксани Забужко, Світлани Йовенко: асоціативна паралель // Леся Українка і сучасність. Зб.наук.пр. – Т.4. – Кн. 2. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 410-427.

10. Тебешевська-Качак Т. Читач книг і сьогодення [Рецензія на книгу: Євген Баран. У полоні стереотипів та інші есеї. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. – 256 с.] // Буквоїд Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.bukvoid.com.ua/reviews/books/2009/10/21/140536.html

11. Тебешевська-Качак Т. Історія, що стає літературою у стилі Оксани Забужко // Буквоїд [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: www.bukvoid.com.ua/reviews/books/2010/02/09/083513.html

12. Тебешевська – Качак Т. Жанрово-стильові домінанти "експериментальної прози" Галини Пагутяк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство). – 2007 р. – Вип.ХІІ-ХІV. – С.86-94

13. Качак Т. Читацький досвід Євгена Барана // Пектораль. Літературно-мистецький та громадсько-публіцистичний альманах. – 2007. – №1. – 135-140.

14. Качак Т. Б. Інтерпретація образу жінки і мотиву суперництва у сучасній жіночій прозі (на матеріалі романів Галини Тарасюк та Ірен Роздобудько) // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2008. – Вип. ХVІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 283-301

15. Тебешевська Т. Виправдані сподівання [Пектораль. Літературно-мистецький та громадсько-публіцистичний часопис південно-західного Поділля і Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України. – Чортків, 2007-2008. - № 1,2-3] // Дзвін. - № 8. – С. 143-147.

16. Качак Т. Науково-художній світ Степана Хороба // Перевал. – 2008. - №.3. – С. 203-207.

17. Качак Т. Б. Сучасна зарубіжна література: проблематика, жанри, образи // Інформаційний бюллетень кафедри філології та методики початкової освіти. – Івано-Франківськ, 2008. – Випуск №2. – С.25-36

18. Качак Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксани Забужко, Світлани Йовенко: асоціативна паралель // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство). – Івано-Франківськ, 2008. - Вип. ХVII – XVIII - С.162- 168

19. Тебешевська Т. Художні особливості „Щоденника страченої” Марії Матіос // Слово і час. – 2006. – № 2. – С. 54-62.

20. Тебешевська-Качак Тетяна. Художні особливості прози Галини Пагутяк (Жанрово-стильовий аспект) // Слово і час. – 2006. – № 9. – С. 51-58.

21. Качак Т. Б. Психологізм образу головного героя роману І. Багряного „Тигролови” // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 742. Серія Філологія. – Випуск 48. – Харків: 2006. – С.30-42.

22. Качак Т. У тиші немовлених слів (О. Тебешевська. Тиша немовлених слів. Поезії. – Коломия: Вік, 2006. – 72с.) // Літературна Україна. – 2006.

23. Тетяна Тебешевська-Качак. Образ жінки у романі Софії Майданської “Діти Ніоби” // Кальміус. Літературно-мистецький альманах. – Число 1(22) . – 2005. – С. 158-166.

24. Качак Тетяна. Жіноча проза 90-х років ХХ століття у постмодерному контексті // Перевал. – 2005. – № 1. – С. 176 – 184.

25. Тебешевська Тетяна. „Заблукані у вітті слова” (рец. На кн.. Жураковський Б. Карловарські пісні в перекладі О. Гордона) // Дзвін. – число 7. – 2005. – С. 152-154.

26. Тебешевська Тетяна. Розвінчування тотемів... // Перевал. – № 3. – 2005. – С. 198-200.

27. Тебешевська Тетяна. Танок дівчаток, а книга прози...// Перевал. – № 3. – 2005. – С.198-200.

28. Качак Т. Жанрово-стильові аспекти „експериментальної прози” Галини Пагутяк // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Випуск ІХ-Х (2004-2005р.). – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 110-119.

29. Тебешевська Т. Розвінчування тотемів... // Березіль. – 2005. - № 11. – С.

30. Качак Т. Традиції Лесі Українки у жіночій прозі 80-90- років ХХ століття // Леся Українка і сучасність. Зб.наук.пр. – Т.2. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – С. 81 – 96.

31. Тебешевська-Качак Т. Б. Поетичний декалог Олеся Гордона. – Львів: «Сполом», 2003. – 56с.

32. Тебешевська Т. Б. Поетична ілюзія буття, презентована Олесем Гордоном. – Львів: Сполом, 2004. – 16с.

33. Тебешевська – Качак Т. Автобіографізм як принцип нарації та характеротворення у прозі Оксани Забужко. // Слово і час. – 2004. – №2. – С. 39 – 47.

34. Тебешевська – Качак Т. Текст, мова тіла чи біль душі? // Кальміус. Літературно-мистецький альманах. – Число 1(21) . – 2004. – С. 43-45.

35. Тебешевська – Качак Т. “Инший”: модель сучасної екзистенційної прози. // Кальміус. Літературно-мистецький альманах. – Число 1(21) . – 2004. – С.159 – 162.

36. Тебешевська Тетяна. “До книги і з книгою...” [Про книгу В. Качкана]// Перевал. – 2004. -- № 2. – С. 177 – 179.

37. Тебешевська – Качак Тетяна. Своєрідність інтеграції традицій і новаторства у “жіночій прозі” 80-90-х років ХХ століття. // Філологічні студії. Науковий часопис. – Луцьк, 2004. – № 3 – С. 172 – 183.

38. Тебешевська-Качак Т. Тематична поліфонія повістей, репрезентованих українськими письменницями у 80-90-х роках ХХ ст. // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Науковий збірник. – Випуск 9. / Редкол.: С. В. Мишанич (відп.ред.) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2004. – С. 233-244.

39. Качак Т. Творчість Ольги Кобилянської і сучасна українська жіноча проза // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 216-217. Слов’янська філологія. Ольга Кобилянська – письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське. – Чернівці, 2004. – С. 161 – 165.

40. Тебешевська-Качак Т. Пошуки істини як викриття імітацій. Художні особливості прози Євгенії Кононенко// Українська мова та література. – 2002. – лютий. – число 5 (261). – С.8.

41. Тебешевська – Качак Т. Бути вчасним (роздуми над книгою Тараса Салиги “Відлитий у строфи час”)// Форма[р]т. – 2002. – Випуск 4. – С. 50-51.

42. Тебешевська-Качак Т. Жива історія правди (“Брати грому”.Худ.-документальна повість.-Коломия:”Вік”,2001) //Слово “Просвіти”. – 2002. – 25 січня.

43. Тетяна Тебешевська – Качак. Зрада як кульмінація “драми свободи”. // Форма(р)т. – 2002. – випуск 5. – С. 32 – 33.

44. Тетяна Тебешевська – Качак “…Просто бути собою…” // Форма(р)т. – 2002. – Випуск 5. – С.44-45.

45. Тетяна Тебешевська – Качак “… Я сотні раз закоханий у Львів…” // Форма(р)т. – 2002. – Випуск 5. – С. 48-49.

46. Тетяна Тебешевська – Качак. Форма(р)т – інтрига літературно-мистецьким текстом. // Березіль. – 2002. – № 11-12. – С. 172 – 174.

47. Тетяна Тебешевська – Качак. Усесвіт згорнутий у крапку // Форма(р)т. – 2002. – випуск 6. – С.31 – 32.

48. Тетяна Тебешевська – Качак. Поезія змісту Олександра Гордона // Форма(р)т. – 2002. – Випуск 6. – С.42 – 43.

49. Тетяна Тебешевська – Качак Підсумовуючи сказане і не претендуючи на вичерпність (Про літературне покоління 90-х). // Форма(р)т. – 2002. – випуск 6. – С.48 – 50.

50.Тетяна Тебешевська – Качак. Дві рецензії. // Перевал. – 2002. – № 3. – С. 185 – 189.

51. Качак Т. Особливості жанрових модифікацій у сучасній “жіночій прозі”. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск VІ. – Івано – Франківськ: Плай, 2001. – С. 136 – 141.

52. Тебешевська Тетяна. Проблема героя у сучасній “жіночій прозі” // Евріка – ІІ. Збірник студентських наукових праць. – Івано-Франківськ: “Плай”, 2001. – С. 51 –52.

53. Тебешевська Тетяна. Образна система повісті Софії Майданської “Провідна неділя”// Прообраз. Літературно-мистецький альманах. 2001. Вип. 2. – Івано-Франківськ: „Плай”, 2001. – С.159-166.

54. Тебешевська Т. „... Прийде речник апостольний, дивен, наче вірші на струні...”(Враження від поезії С. Процюка)// Баран Є. Українська поезія ХХ століття в іменах. Методичні рекомендації до курсу лекцій. – Івано-Франківськ, 2001.—С.31-34.