Дослідники літератури

Бойцун Ірина Євгеніївна

Кандидат філологічних наук
Доцент кафедри української літератури та методики її викладання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Старший науковий співробітник Східного філіалу Інституту літератури НАН України ім. Т. Г. Шевченка

Ірина Бойцун:
"Розподіл літератури на літературу для дітей і дорослих є умовним. Про це свідчить той факт, що Біблія, настільна книга багатьох поколінь, не визначає адресата. Кожен, хто брав до рук цю Книгу книг, усвідомлював ті істини, що були доступні лише йому. Не визначали адресата своїх творів І. Котляревський і Г. Квітка-Основ`яненко, Тарас Шевченко й І. Нечуй-Левицький, бо письменники органічно поєднали загальнолюдські цінності із здобутками художньої літератури. Людина, перечитуючи твір протягом життя, кожного разу сприймає його по-новому. Література для дітей є важливим чинником формування особистості. Протягом тривалого часу дослідження творів для дітей серед літературознавців вважалося непрестижним, не вартим на увагу. Стереотипи поступово руйнувалися, оскільки суспільство усвідомило важливість художнього слова у вихованні дітей. Свідченням цього є створення й діяльність у Львові Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва".

Теми наукового дослідження:

 • Українська література для дітей: традиції і новаторство

Об'єкт наукових зацікавлень:

 • українська література для дітей

Напрям досліджень літератури для дітей:

 • історія літератури для дітей

Контекст дослідження:

 • літературознавчий

Автор та співавтор навчальних посібників, підручників, рекомендованих МОН України, серед яких:

 • Психологічний портрет "дітей війни" у творах Євгена Гуцала. – Луганськ: Шлях, 2002. – 40 с.;
 • Українська культурна парадигма: від давнини до сучасності. – К.: Шлях. 2004. – 208с. / С. 94 – 152.;
 • Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття: Підручник / За ред. О. А. Галича. – К.: Шлях, 2005. – 392 с. / 64 с.;
 • Міфи в фольклорі та художній літературі. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2007. – 176 с./ 88 с.

Коло наукових інтересів:

 • актуальні проблеми сучасного літературознавства,
 • шевченкознавство,
 • поетика творів для дітей,
 • міфопоетика художніх текстів,
 • творчість письменників Слобожанщини.

Викладає теоретичні курси дисциплін:

 • "Історія української літератури першої половини ХІХ століття",
 • "Дитяча література",
 • "Інтерпретація класичної літератури",
 • "Міфопоетика фольклору й української літератури".
Освіта і наука

1991 р.

Закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка зі спеціальності "Українська мова і література". За направленням Міністерства освіти й науки України почала працювати на кафедрі української літератури Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка.

2000 р.

В спеціалізованій вченій раді Запорізького державного університету захистила кандидатську дисертацію "Твори Є. Гуцала для дітей: проблеми художньої майстерності".

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

 1. Бойцун І.Є. Психологічний портрет „дітей війни” у творах Євгена Гуцала : навчальний посібник. – Луганськ : Шлях, 2002. – 40 с.

 2. Бойцун І.Є. Морально-етичний аспект катарсису у творах для дітей / І.Є.Бойцун // Донецький вісник наук. тов-ва ім. Шевченка. Т. 11. – Донецьк : Укр. культуролог. центр, 2006. – С. 182 – 190.

 3. Бойцун І.Є. Інваріант світового дерева в казці М. Слабошпицького „Дерево на тротуарі” / І.Є.Бойцун // Слобожанщина: літературний вимір. Матеріали V Всеукр. наук. конференції. – Вип. V. – Луганськ : СПД Рєзников В.С., 2007. – С. 177 –180.

 4. Бойцун І.Є. Реінтерпретації міфу про створення людини в літературній казці / І.Є.Бойцун // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2007. – № 14. – С. 6 – 12.

 5. Бойцун І.Є. Детектив у літературі для дітей: специфіка жанру / І.Є.Бойцун // Олександр Галич – особистість, учений, громадянин : Зб. наук. праць, присвячених 60-річчю д.ф.н., проф.., заслуженого діяча науки й техніки України Олександра Галича. – Луганськ : Знання, 2008. – С. 259 – 265.

 6. Бойцун І.Є. Дзеркало як код ініціального обряду в текстовій площині казки / І.Є.Бойцун // Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. ХХ. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 308 – 315.

 7. Бойцун І.Є. Інтертекстуальні ремінісценції як стильова ознака літературної казки про тварин / І.Є.Бойцун // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. – Луганськ, 2009. – № 18 (вересень) – С. 5 – 10.

 8. Бойцун І.Є. Рольова гра як чинник формування особистості дитини (на матеріалі повісті „Женя і Синько” Віктора Близнеця) / І.Є.Бойцун // Філологічні студії: збірник наукових праць. Випуск І. – Мелітополь : ТОВ „Видавничий будинок ММД”, 2010. – С. 25 – 30.

 9. Бойцун І.Є. Місто в українських народних і літературних казках: специфіка опису / І.Є.Бойцун // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: філологічні науки. – Луганськ, 2010. – № 20 (207) (жовтень) – Част. ІІІ. – С. 6 – 10.

 10. Бойцун И.Е. Роль элементов мотива инициации в произведении „Артур и минипуты” Люка Бессона // И.Е.Бойцун // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва. – 2010. – № 11. – С. 70 – 72.

 11. Бойцун І.Є. Процес становлення особистості в повісті „Звук павутинки” В. Близнеця / І.Є.Бойцун // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. – 2011. – № 17 (228) вересень. – С. 43 – 47.

 12. Бойцун І.Є. Специфіка оповіді в повісті „Діана” Бориса Харчука / І.Є.Бойцун // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. – Част. І. – 2011. – № 3 (214) лютий. – С. 91 – 97.

 13. Бойцун І.Є. Уфологічна тема в українській літературі для дітей / І.Є.Бойцун // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні науки. – Част. І. – 2011. – № 24 (235) грудень. – С. 6 – 10.

 14. Бойцун І.Є. Екзистенція людського буття у творах дітей / І.Є.Бойцун // Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць / За заг. ред. Г.Л.Токмань. – Вип. 9. – К. : ДП „Інформаційно-аналітичне агентство”, 2011. – С. 442 – 449.

 15. Бойцун І.Є. Жанрова специфіка пригодницького детективу „Таємниця козацького скарбу” Андрія Кокотюхи / І.Є.Бойцун // Детская литература в культурном пространстве современности: образы, проблемы, жанры : Мат-лы междунар. науч.-теорет. конф. – Караганда : Центр гуманитарных исследований „Тезис”, 2011. – С. 18 – 23.

 16. Бойцун І.Є., Негодяєва С.А. Дитяча література : Навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вищ. навч. закл. – Луганськ : Вид-во „Ноулідж”, 2011. – 252 с.

 17. Бойцун І.Є. Міфологічний простір повісті „Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська” Олександра Дерманського / І.Є.Бойцун // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 166. Вип. 154. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 19 – 22.

 18. Бойцун І.Є. Світ дитячих фантазій у повісті „Отто, принц Львівський” Олекси Росича / І.Є.Бойцун // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип 3. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – С. 28 – 33.