Дослідники літератури

Бойчук Альона Романівна

Кандидат філологічних наук
Асистент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Альона Бойчук:
«Література для дітей переважно позиціонується як маргінальна галузь письменництва. Проте її генологічна система, певною мірою віддзеркалюючи модель жанрової стратифікації «дорослої» словесності, відтворює вельми значущий рівень загальної картини. Під впливом історично-культурних умов дитяча література завжди розвивалася паралельно з «дорослою», транслюючи аналогічні теми, сюжети, ідеї, проблеми, на змістовому рівні тексти для дітей подекуди можуть інтерпретуватися як своєрідні римейки дорослих зразків. Однак справедливіше вважати дитячу літературу відбитком вихідної стадії знань, важливим інформаційним «концентратом», що задає первісну естетичну програму рухомій свідомості юного читача».

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • зарубіжна література для дітей в теоретичному аспекті
  • рецептивна трансгресія як функціональна умова існування класичних «дитячих» текстів у часі
Освіта і наука

2007 р.

Закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Фінанси»

У 2006–2011 рр.

Навчалася в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на філологічному факультеті, спеціальність «Філологія» (зарубіжна література та теорія літератури), який закінчила з відзнакою і здобула кваліфікацію «магістр філології»

2011-2014 рр.

Навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2014 р.

Під керівництвом проф. О.В. Червінської захистила кандидатську дисертацію на тему «Рецептивна трансгресія: літературний текст у дитячій свідомості» зі спеціальності 10.01.06.

Основне місце праці

З вересня 2011 р.

Викладач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Бойчук А. Р. Інтермедіальний компонент тексту Дж. Крюса «Флорентіна» у рецепції дитини / А. Р. Бойчук // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Рута, 2012. – Вип. 85. – С. 145–153.

2. Бойчук А. Р. Рецептивна інтенційність «пригоди» як текстового конструкту дитячої літератури / А. Р. Бойчук // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Харків, 2012. – Вип. 4 (72). – С. 3–16.

3. Бойчук А. Р. Аналіз дитячої рецепції методом анкетування / А. Р. Бойчук // Поетика лірики : збірник наукових праць [пам’яті доктора філологічних наук, професора Тетяни Волкової] / упорядник І. Папуша // Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 164–169.

4. Бойчук А. Р. Комп’ютерна гра та дитяча література: рецептивний коефіцієнт кореляції / А. Р. Бойчук // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри : збірник наукових праць / гол. ред. Н. О. Висоцька. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип.10. – С. 69–82.

5. Бойчук А. Р. Трансгресія дитячої літератури у практику масової культури / А. Р. Бойчук // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. / відп. редактор Т. М. Потніцева. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. XVII. – Т. 1. – С. 69–76.

6. Бойчук А. Р. Еволюція вітчизняної літератури для дітей / А. Р. Бойчук // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 4.12 (96). – С. 24–29.

7. Бойчук А. Р. Незнайка Н. Носова в контексте идеи карнавальности (балагур, дурак, клоун, шут) / А. Р. Бойчук // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / редкол: А.Ю.Мережинская и др. – К., 2013. – Вып. XVII. – С. 74–86.

8. Бойчук А. Р. Жанровий формат «Незнайка в Сонячному місті» М. Носова (римейкування класичної утопії) / А. Р. Бойчук // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О.В. Червінська. – Чернівці : Рута, 2013. – № 84. – С. 127–143.

9. Бойчук А. Р. Інтермедіальна функція екфразису в літературному тексті для дітей (трилогія М. Носова про Незнайка) / А. Р. Бойчук // Вісник Чернівецького університету, 2013. – Вип. 697–699 : Слов’янська філологія – С. 40–44.

10. Бойчук А. Р. Эмерджентные свойства детской классики: рецептивная динамика текста К. Чуковского «Муха-Цокотуха» / А. Р. Бойчук // Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор – жанр – стиль : сб. материалов научно-практ. конф. ; Брест, 4–5 окт. 2012 г./ Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина ; под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : БрГУ, 2012. – Ч. 2. – С. 20–26.

11. Bojtschuk А. Moderne Rezeption «der Fliege-Zokotuha» von Kornеj Tschukowskyj (Text – Animation – Computerspiel) / Bojtschuk Аljona // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – №3 – S. 151–153.

12. Бойчук А. Р. Текст К. Чуковського «Муха-Цокотуха» у вимірах рецептивної теорії / А. Р. Бойчук // Актуальні проблеми сучасного віршознавства : зб. наук. пр. конференції, присвяченої ювілеєві д. ф. н., проф. Н. В. Костенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 251–260.

13. Бойчук А. Р. Ідентифікація з персонажем: рецептивні означники дитячого тексту (на прикладі творів Ено Рауда) / А. Р. Бойчук // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку : Матеріали Міжнар. науково-практич. конф. (м. Одеса, 28–29 вересня 2012 р.) – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2012. – С. 43–48.

14. Бойчук А. Р. До питання про еволюцію трансгресії (досвід дитячого етосу) / А. Р. Бойчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 663–664 : Філософія. – С. 67–71.

15. Бойчук А. Р. Тексти Кястутіса Каспаравічюса у рецепції сучасних дітей / А. Р. Бойчук // Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні науки : збірник наукових праць. – Чернівці, 2013. – С. 23–29.

16. Бойчук А.Р. Визиск жанру утопії дитячою літературою: трилогія Миколи Носова про Незнайка // Імператив provincia : [колективна монографія] / упорядк. О. Червінської. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 252-269.

17. Бойчук А.Р. Трансгресивність біографічного жанру // Біографія як текст : Матеріали ХІ Міжнародної поетологічної конференції (16–17 жовтня 2014 р). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 88-89.