Дослідники літератури

Салюк Богдана Анатоліївна

Кандидат філологічних наук
Доцент кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету
Авторка монографії "Perpetuum mobile дитячої літератури : типологія традиційних образів дитини-бешкетника".

Богдана Салюк:
""Дослідження дитячої літератури подібне на вивчення Всесвіту. Наразі у полі зору «астрономів»-літературознавців лежать Сонячна система і найближчі до неї галактики. Але ж скільки незвіданих зоряних систем ДитЛіту ще попереду!"

Теми наукового дослідження:

  • "Типологія традиційних образів дитини-бешкетника у художніх творах для дітей і про дітей"

Об'єкт наукових зацікавлень:

  • компаративний аналіз національних літератур для дітей

Напрям досліджень літератури для дітей:

  • теорія та історія літератури для дітей

Контекст дослідження:

  • літературознавчий
Освіта і наука

2008 р.

Закінчила магістратуру Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література».
Закінчила магістратуру Запорізького національного університету за спеціальністю «Англійська мова та література».

2011 р.

Закінчила аспірантуру на кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Список публікацій, присвячених проблемам літератури для дітей та юнацтва

1. Салюк Б. Інтертекстуальні аспекти трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки» / Б. Салюк // Волинь філологічна : текст і контекст. Інтертекстуальність у системі художньо-філософського мислення : теоретичні й історико-літературні виміри : зб. наук. пр. – Вип. 7 / упоряд. Л. К. Оляндер. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 265-271.

2. Салюк Б. Жанрові ознаки детективу в трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки» / Б. Салюк // Український вимір : міжнар. зб. інф., освіт., наук., метод. ст. і мат. з України та діаспори : у 3-х т. – Т. ІІ. – Чернігів, 2009. – С. 82-83.

3. Салюк Б. Образ мегаполісу в творах для дітей Е. Кестнера та Вс. Нестайка / Б. Салюк // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІV. – С. 182-189.

4. Салюк Б. Рыжие обжоры детской литературы : «Призрак Трикстера» / Б. Салюк // Актуальные проблемы изучения языка и литературы : теория и практика коммуникативного воздействия : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 27-29 окт. 2010 г., / науч. ред. И. В. Пекарская ; отв. ред. В. П. Антонов. – Абакан : Издательство ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2010. – С. 165-167.

5. Салюк Б. Проблеми дослідження дитячої літератури у сучасному українському літературознавстві / Б. Салюк // Український вимір : міжнар. зб. інф., освіт., наук., метод. ст. і мат. з України та діаспори : у 3-х т. – Т. І. – Чернігів, 2010. – С. 80-82.

6. Салюк Б. Типологія традиційних образів дитини-бешкетника у художніх творах для дітей і про дітей : дис. … кандидата філол. наук : 10.01.05 / Салюк Богдана Анатоліївна. – Тернопіль, 2011. – 186 с.

7. Салюк Б. Психологічний портрет бешкетників дитячих оповідань В. Винниченка та повісті Н. Боден «Збігло літо» / Б. Салюк // Studia Methodologica. – Випуск 31. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 133-137.

8. Салюк Б. Enfant terrible дитячої літератури в контексті проблеми «бешкетник vs. суспільства» / Б. Салюк // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VI. – Ч. 2. – С. 12-18.

9. Салюк Б. Образ дитини-бешкетника крізь призму етноімагології (на матеріалі повісті М. Твена «Пригоди Тома Сойєра» і трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки») / Б. Салюк // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. пр. – Вип. 11 / упоряд. Л. К. Оляндер. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 222-230.

10. Салюк Б. Особливості портретування персонажа бешкетника в дитячій літературі / Б. Салюк // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 1. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – С. 103-109.

11. Салюк Б. Олівер Твіст крізь призму парадигми традиційних образів дитини-бешкетника / Б. Салюк // Кременецькі компаративні студії : зб. наук. пр. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 2 : Діккенс 2012. – С. 100-108.

12. Салюк Б. Enfant terrible у дитячій літературі. Типи сюжетів і провідні мотиви творів / Б. Салюк // Зарубіжна література. – 2012. – № 11 (747). – С. 4-7.

13. Салюк Б. Екзистенційний мотив смерті у прозі про бешкетників (на матеріалі творів М. Твена, І. Койн та В. Винниченка) / Б. Салюк // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом : материалы заочной всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. студ., асп., молодых ученых, педагогов и преподавателей (15-20 октября 2012 г.) / науч. ред. К.В. Патырбаева, Е.Ю. Мазур ; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 245-248.

14. Салюк Б. Бешкетник як традиційний образ літератури для дітей і про дітей: типологія та ґенеза / Б. Салюк // Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм : колективна монографія / М.М. Греб, С.М. Глазова, О.П. Колінько, Б.А. Салюк, С.І. Корнієнко; [автор передмови С.В. Ломакович]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 72-109.

15. Салюк Б. Perpetuum mobile дитячої літератури : типологія традиційних образів дитини-бешкетника : монографія / Б. Салюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 216 с.

16. Салюк Б. Бешкетництво-як-бунт і проблема «шибеник vs цивілізація» у літературі для дітей і про дітей / Б. Салюк // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 139-143.